Pentru ca noul Spitalul Mioveni să funcționeze la întreaga capacitate,  se fac angajări masive de personal medical. Se organizează concurs pentru ocuparea a peste 70 de posturi de asistent medical generalist,  infirmiere și îngrijitoare. Dosarele de concurs pot fi depuse la Spitalul Orășenesc Mioveni până pe data de 7 februarie. 

Angajări masive de personal medical la Spitalul Mioveni! Iată mai jos posturile disponibile:

Compartiment gastroenterologie:
Asistent medical principal generalist – 3 posturi
Asistent medical generalist – un post
Infirmieră debutant – 3 posturi
Îngrijitoare – un post

Secția pediatrie
Asistent medical generalist – un post
Asistent medical debutant – 2 posturi
Infirmieră debutant – un post
Îngrijitoare – un post

Compartiment neonatologie:
Asistent medical generalist – un post
Asistent medical debutant – un post
Infirmieră debutant – două posturi
Îngrijitoare – un post

Secția obstetrică ginecologie:
Asistent medical principal generalist – 2 posturi
Asistent medical generalist – 2 posturi
Asistent medical debutant – 2 posturi
Infirmieră debutant – 6 posturi
Îngrijitoare – 2 posturi

Bloc operator:
Asistent medical principal generalist – 2 posturi
Asistent medical generalist – 4 posturi
Infirmieăa debutant – 3 posturi
Îngrijitoare – 2 posturilor

Compartiment ortopedie și traumatologie:
Asistent medical principal generalist – un post
Asistent medical generalist – 2 posturi
Asistent medical debutant – un post
Infirmieră debutant – 3 posturi
Îngrijitoare – un post

Secția chirurgie generală:
Asistent medical generalist – 2 posturi
Infirmieră debutant – 2 posturi
Îngrijitoare – un post

Compartiment chirurgie vasculară:
Asistent medical generalist – 3 posturi
Infirmieră debutant – 3 posturi
Îngrijitoare – un post

Compartiment A.T.I.:
Asistent medical principal generalist – un post
Asistent medical debutant – 2 post
Infirmieră debutant – 3 posturi
Îngrijitoare – un post

Secția recuperare, medicina fizica și balneologie:
Asistent medical generalist – un post
Infirmieră debutant – un post
Îngrijitoare – un post

Laborator analize medicale:
Asistent medical principal laborator – un post
Îngrijitoare – un post

Laborator radiologie și imagistică medicală:
Asistent medical radiologie – 2 posturi

Farmacie
Asistent medical – un post

Compartiment primire urgențe:
Îngrijitoare – 2 posturi

Sterilizare
Asistent medical generalist – un post

Dosarele de depun până pe 7 februarie 

Dosarul de înscriere la concurs se depune la serviciul resurse umane din cadrul Spitalului Orăşenesc Mioveni până la data de: 07.02.2020, ora 14.00. Va cuprinde următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului instituţiei
publice;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă
identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care
candidează ;
f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
g) curriculum vitae;
h) certificat de membru eliberat de OAMMR;
i) taxa de înscriere – 50 lei;

Actele prevazute la literele b)-d) se prezintă însoţite de documentele
originale, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiții de participare la concurs

Angajări masive de personal medical la Spitalul Mioveni! Candidații trebuie să fie absolvenți de școală postliceală  și să aibă autorizație de liberă practică.

Condiţii specifice de ocupare a posturilor:
– Asistent medical principal – diplomă de absolvire şcoala postliceală sau echivalentă (PL) ; adeverinţă grad principal, autorizaţie de liberă practică.
– Asistent medical – diploma de absolvire şcoala postliceală sau echivalentă (PL); 6 luni vechime, autorizaţie de liberă practică.
– Asistent medical debutant – diploma de absolvire şcoala postliceală sau echivalentă (PL); autorizaţie de libera practică.
– Infirmieră – certificat de calificare profesională – infirmieră (sau dovada că urmează cursul).
– Îngrijitoare – fără vechime

Tipul probelor de concurs:
Proba scrisă va avea loc în data de 17.02.2020, pentru asistenţi
medicali şi în data de 19.02.2020 pentru infirmiere şi îngrijitoare.  Proba practică/interviul în data de 21.02.2020 pentru asistenţi medicali şi în data de 25.02.2020 pentru infirmiere şi îngrijitoare. Locaţia probelor de concurs se va comunica pe site –ul spitalului.

Calendarul concursului:

Încheierea procedurii de depunere a dosarelor de concurs: 07.02.2020
orele 14.00.
Rezultatele verificării/selectării dosarelor de concurs: 10.02.2020 .
Termenul de depunere a contestaţiei la selectia dosarelor: 11.02.2020.
Termenul de solutionare a contesţiei la selecţia dosarelor: 12.02.2020.

Proba scrisă: va avea loc în data de 17.02.2020, ora 09,30 pentru asistenţi medicali generalişti; 17.02.2020, ora 14.00 asistent de farmacie, asistent medical radiologie
şi asistent medical laborator; 19.02.2020 începând cu ora 09.30 pentru infirmiere şi îngrijitoare;
Afişarea rezultatelor probei scrise:
– 18.02.2020 pentru asistenţi medicali generalişti, asistent de
farmacie, asistent medical radiologie şi asistent medical laborator.
– 20.02.2020 pentru înfirmiere şi îngrijitoare.
Termenul de depunere a contestaţiei la proba scrisă: cel mult 24 ore
de la data afişării rezultatului probei scrise.
Termenul de soluţionare a contestaţiei la proba scrisă: cel mult 24 ore
de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Proba practica/Interviul va avea loc în data de 21.02.2020 pentru asistenţi medicali generalişti, asistent de farmacie, asistent medical radiologie şi asistent medical laborator. 25.02.2020 pentru infirmiere şi îngrijitoare.
Rezultatul proba practică/interviului: maxim 24 ore de la data finalizării probei,.

Termenul de depunere a contestaţiei la proba practică /interviu: cel mult 24 ore de la data afişării rezultatului probei practice/interviu.

Tematica şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe pagina
de internet a spitalului www.spitalmioveni.ro. Relaţii la telefon 0730013970 – compartiment resurse umane – persoana de contact: Ec. Diniaş Elena.