Un post vacant de asistent medical de laborator este disponibil celor interesați. Acesta este scos la concurs de Spitalul Municipal Curtea de Argeș. Dosarele de depun până pe data de 20 august, inclusiv.

 

Post vacant de asistent medical! Spitalul Municipal Curtea de Argeş, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției libere. Se caută asistent medical specialitatea laborator care va lucra în cadrul laboratorului de analize medicale.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

De asemenea, candidații trebuie să fie absolvenți de studii superioare, sau postliceale. este necesară vechimea în specialitate de minimum 6 luni. Dosarele candidaților se depun până la data de 20 august, inclusiv.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
04 septembrie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
09 septembrie 2019, ora 09.00: proba interviu.